Όροι και Προϋποθέσεις της Ta Meri Finance PVT Limited (‘’TA MERI’’ ή η ‘’Εταιρεία’’) Ιστότοπου (www.tamerifinance.com)

Ο παρόν Ιστότοπος ανήκει και συντηρείται από την Ta Meri Finance PVT Limited (Αριθμός Εταιρείας: HE 397049). Η πρόσβαση στις και η χρήση των σελίδων αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Νομική Ρύθμιση
Η χρήση του ιστότοπού μας υπόκειται στους νόμους της Κύπρου.
Οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν σχετικά με αυτούς τους όρους υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

Τροποποίηση Όρων & Προϋποθέσεων
Η TA MERI διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιονδήποτε ή όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε. Οι χρήστες θα θεωρούνται ότι έχουν λάβει ειδοποίηση και υποχρεούνται από αυτές τις αλλαγές.

Υπηρεσίες
Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στους αντίστοιχους επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και των όρων και προϋποθέσεων για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, οι όροι και προϋποθέσεις και άλλα έγγραφα που σας παρέχονται κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία αίτησης για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία θα έχουν προτεραιότητα.

Η έγκριση μιας δανειακής σύμβασης υπόκειται στην Εταιρεία να λάβει ικανοποιητικές εγγυήσεις/ασφαλείς/απαιτούμενες πληροφορίες.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευκαιρία, να απορρίπτει αίτηση δανεισμού σύμφωνα με την πολιτική της, οποτεδήποτε.

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί τη δικαιοδοσία να απορρίπτει οποιοδήποτε αίτημα και να αποσύρεται οποιοδήποτε προϊόν οποιαδήποτε στιγμή. Ο δανειοδότης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το επιτόκιο και τη δόση δανείου περιοδικά.

Περιορισμός Ευθύνης
Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι πάντα αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο και ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και προορίζονται αποκλειστικά για πληροφοριακούς λόγους. Αποφάσεις που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται εδώ γίνονται με δική σας διακριτική ευχέρεια.
Η χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ανεβασμένου υλικού, γίνεται με δική σας ευθύνη.
Υπό καμία συνθήκη η Εταιρεία δεν:
- Εγγυάται ότι ο ιστότοπος δεν θα προκαλέσει ζημία σε οποιαδήποτε περιουσία.
- Αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στον ιστότοπο από τρίτους.
- Αποδέχεται ευθύνη ή αποζημιώνει οποιονδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του περιεχομένου ή από τη λήψη αποφάσεων βασισμένων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των οικονομικών απωλειών, ζημιών και εξόδων, είτε αναμενόμενων είτε παραγοντικών.
- Αναλαμβάνει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ασφάλεια, τις πρακτικές απορρήτου ή την ακρίβεια εξωτερικών ιστότοπων, ούτε για ζημίες, απώλειες ή παραβίαση που προκαλείται ή προκαλείται υποτίθεται από, ή σχετίζεται με, τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε τέτοιο περιεχόμενο.

Διανοητική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, επωνυμιών, πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ., αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της TA MERI FINANCE PVT Limited, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά. Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυστηρά απαγορευμένη χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την TA MERI FINANCE PVT Limited, εκτός από ιδιωτική χρήση.

Ελληνικά